Inriktining

På IFTIN förskola strävar vi efter att stimulera barnens språk.
Vi erbjuder barnen trygghet och trivsel genom att bygga varma relationer med varje barn, och genom att ge dem en lugn stämning i barngruppen.  Vi tror att barnens lärande utvecklas bäst genom lek och varierade aktiviteter, som är knutna till vår inriktning:

  • Språk

  • Natur

  • Bild

Språk

Förskolan lägger stor vikt vid att utmana barnens språkutveckling. Vi arbetar med rim och ramsor som kan sjungas,  dramatiserar, arbetar med bokstäver. I den fria leken övas kommunikationen på olika sätt. Dessutom får barnen träna att tala inför grupper.

Vi läser mycket böcker, dels för att främja barnens fantasi och tänkande, dels för utveckla barnens ordförråd.

Vi tycker att barnens egen lek är viktig, inte minst för att den är ett sätt för barnen att öva och vidareutveckla sin kommunikativa förmåga.

Natur

Kontakten med naturen stimulerar barnens nyfikenhet och sociala utveckling.
Vi vistas  utomhus minst en gång dagen, och har planerade aktiviteter. Vi besöker närliggande naturområden där barnen får upptäcka och utforska naturen regelbundet.
Rörelse är oerhört viktigt och blir naturlig ute i naturen. En god fysisk kondition främjar både inlärning och utveckling.

Bild

Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form. Dessa aktiviteter ger förståelse och delaktighet och stärker barnens självkänsla. Vi dokumenterar barnens aktiviteter med bilder och samtalar tillsammans om barnen om vad vi har gjort och hur vi ska gå vidare med skapande.

Genom att uppmuntra barnens fantasi och nyfikenhet skapar vi livsglädje och trivsel. Vi utgår från varje barns individuella utvecklingsplan för att stimulerar barnet till att ta egna initiativ och känna ansvar. Så stärker vi barnets förmåga att möta framtiden.

Vi sträver efter att vara goda förebilder för barnen och efter att stärka barnens empatiska förmåga.

Verksamheten bedrivs utifrån förskolans läroplan.

Hur gör vi för att nå målen? 

Vi ger barn trygghet genom god omsorg.  Vi uppmuntrar barnen till att stå för sin åsikt och utveckla själförtroende.  Vi stimulerar barnens intresse och fantasi genom att de får möjlighet att välja inomhusaktiviteter såsom att läsa sagor, rita, måla leka och spela.  Vi är ofta ute i naturen och stimulerar barnens nyfikenhet genom att utforska naturen.  Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar och hjälpa varandra  Vi är lydhörda för barnens planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus . Vi är lyhörda för föräldrarnas idéer och tankar kring barnens utveckling   .

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.